تیم کاری

ارمغان رضوان توس

محمد بیرقداری

مدیر عامل

ارمغان

مجتبی رضوی

امور واردات و صادرات

ارمغان رضوان

عاطفه غفوریان

کارشناس آزمایشگاه

ارمغان رضوان توس

رویا همتی

کارشناس ارشد صنایع

ارمغان

فرهاد مهدوی

مدیر امور اداری

ارمغان رضوان

مریم نجاتی

مسئول هماهنگی و حسابداری

ژلاتین ژلاتین